Việc triển khai chính sách nhà ở xã hội cần phải thận trọng để tránh những sai lầm và những rủi ro cho các bên tham gia...