Ngày 13/04/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 401/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) như sau:

Số lượng: 31.291 cổ phiếu (Ba mươi mốt ngàn hai trăm chín mươi mốt cổ phiếu) Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu. Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 312.910.000 (Ba trăm mươi hai triệu chín trăm mười ngàn đồng) Ngày niêm yết có hiệu lực: 15/04/2011 Ngày chính thức giao dịch: 19/04/2011 HOSE