HĐQT CTCP Vincom (VIC) thông qua việc nhận chuyển nhượng 24 triệu CP từ 2 thành viên trong CTCP Phát triển Thành phố Xanh và là cổ đông sáng lập tại đây khi nắm giữ 24% vốn điều lệ.

Cụ thể, bà Văn Thị Hồng Hạnh và ông Lương Quốc Bình là thành viên CTCP Phát triển thành phố Xanh. Tổng số cổ phần bà Hạnh nắm giữ là 12 triệu CP và ông Bình nắm giữ 12 triệu CP. Qua đó, bà Hạnh và ông Bình đăng ký chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên cho VIC. Sau khi nhận chuyển nhượng thì VIC trở thành cổ đông sáng lập trong CTCP Phát triển Thành Phố Xanh khi nắm giữ 24 triệu CP chiếm 24% vốn điều lệ. Theo đó, HĐQT VIC cử bà Mai Hương Nội - TGĐ là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty trong CTCP Phát triển Thành Phố Xanh. Nghị quyết HĐQT HOSE