Vô tình dẫn đầu một nhóm biểu tình, bạn sẽ làm gì?