Tổng hợp những tai nạn buồn cười trong "công cuộc" làm nhà.