Sống trong một xã hội luôn lo lắng vì khủng bố thì hành động như anh chàng này quả là đáng sợ.