Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, trường học và DN (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đều sử dụng bảng tin để viết thông báo, hoặc dán những bản thông tin cần thiết cho mọi người xem để biết và thực hiện.