Hỏi:

small_6077.jpg Trong Luật Kinh doanh bảo hiểm có ghi rõ bảo hiểm phát sinh là những hợp đồng đã đến hạn, DN phải ghi nhận vào doanh thu, cấp hóa đơn và kê khai nộp thuế đầy đủ, không kể chi phí đã thu được hay chưa.