SGTT - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng mang quốc tịch Việt Nam thì được mua nhà ở như công dân Việt Nam không hạn chế số lượng, loại nhà thông qua hình thức mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đó là một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo nghị định 90 (của bộ Xây dựng) sửa đổi về một số quy định cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam. Về cơ bản trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài cũng giống như cấp cho công dân Việt Nam.

Cũng theo bộ Xây dựng, dự thảo nghị định mới dự kiến sẽ được Thủ tướng ký ban hành trong tháng 4.2010 tới đây. T.P