Trong báo cáo cập nhật kinh tế của VN & khu vực, ông Martin Rama-chuyên gia kinh tế trưởng World Bank tại VN đã khuyến nghị để trở thành quốc gia XK có tính cạnh tranh lớn,  VN nên dựa vào cả giỏ ngoại tệ thay vì chỉ dựa vào USD như hiện nay.