QĐND Online - Sáng 1-9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Lễ mít tinh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đọc bài diễn văn quan trọng. Báo QĐND Online xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài diễn văn này…

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, Thưa các vị khách quốc tế, Cách đây tròn 65 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và ngày 2-9-1945 trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, trong niềm tự hào và xúc động sâu sắc, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân ta tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúng ta vô cùng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi theo con đường cách mạng đúng đắn, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người mãi mãi là di sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tới tương lai. Chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh, hòa hiếu, đầy lòng nhân ái; nhân dân ta cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, có lòng yêu nước nồng nàn, có ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, luôn đoàn kết nhất trí, một lòng ủng hộ và tin tưởng theo Đảng, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, xây dựng quốc gia độc lập, tự do, phồn vinh, tiến bộ. Để “đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” như hôm nay, chúng ta đời đời khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể chiến sỹ, đồng bào ở trong và ngoài nước đã hiến dâng cho Tổ quốc cả tuổi thanh xuân và những người thân yêu nhất, đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các lực lượng tiến bộ, bầu bạn trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong suốt các chặng đường lịch sử. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam . Cách mạng Tháng Tám lật đổ chế độ phong kiến nhiều thế kỷ đã lỗi thời, đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam , dưới sự lãnh đạo của Đảng, một nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng. Sự kiện trọng đại này mở ra thời kỳ mới cho nhân dân Việt Nam và cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ XX, bắt đầu một quá trình sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau Ngày thành lập Đảng và để lại nhiều bài học lịch sử vô cùng quý giá cho cách mạng Việt Nam. Đó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Đó là bài học về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử, sức mạnh của Đảng chính là từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là bài học về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết - đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; đoàn kết là truyền thống quý báu và nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Đó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam … Những bài học đó luôn được phát huy, nhất là trong những bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cách mạng Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài đe dọa, khó khăn chồng chất, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Đảng, Nhà nước cùng toàn dân ta đã làm nên những điều kỳ diệu: Thực hiện thắng lợi Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước, bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ, ban hành Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyền từ trung ương đến địa phương; củng cố và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền kinh tế mới, văn hóa mới, đời sống mới. Đó là những điều kiện và cơ sở pháp lý có tầm quan trọng đặc biệt để Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, kiên quyết bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám. Khi thực dân Pháp mở cuộc chiến tranh xâm lược hòng nô dịch đất nước ta một lần nữa, cả dân tộc Việt Nam đã đứng lên “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do và độc lập”, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính, với niềm tin vững chắc “kháng chiến nhất định thắng lợi”! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh vô địch, giành thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi ấy buộc thực dân Pháp phải rút quân viễn chinh về nước, phải công nhận nền độc lập của Việt Nam , Lào và Cam-pu-chia. Thực dân Pháp vừa rút đi, đế quốc Mỹ lại nhảy vào xâm lược Việt Nam với mưu đồ biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự chống chủ nghĩa xã hội. Trước thách thức chưa từng có trong lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Lời hiệu triệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước nhất tề ra trận, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Trải qua cuộc chiến đấu trường kỳ, đầy hy sinh, oanh liệt, cuối cùng bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Sau 30 năm kháng chiến gian khổ thắng lợi, đất nước bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên hòa bình thống nhất và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm đầu, đất nước ta phải đương đầu với những thách thức, khó khăn chồng chất trong khi hậu quả nặng nề của chiến tranh chưa được khắc phục, thì lại vừa phải tiến hành cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, vừa phải chống lại sự bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, vừa phải tiếp tục tìm tòi, khảo nghiệm con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với những khó khăn khách quan, còn có những khuyết điểm chủ quan trong lãnh đạo, quản lý và cơ chế chính sách, khiến cho kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội lần thứ VI (1986) đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII (1991) của Đảng là bước phát triển nhân thức rất quan trọng trong tiến trình đổi mới đất nước. Đến nay, sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, vượt qua được những thách thức gay gắt, tiếp tục đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước đi lên với triển vọng tốt đẹp, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam . Chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua mọi chông gai, hiểm trở để cập bến bờ vinh quang. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, Thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI sắp kết thúc trong bối cảnh quốc tế có những thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng đang và sẽ có những bước tiến mới. Công cuộc đổi mới toàn diện đang tiếp tục tạo ra những tiền đề quan trọng để đất nước ta đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Việc huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển còn không ít hạn chế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập, một số mặt còn yếu kém, chậm được giải quyết, trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn còn là những nhân tố cản trở phát triển. Vẫn đang tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia… Tình hình đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển 10 năm 2010 - 2020 phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị xã hội ổn định; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững… tạo tiền đề để đất nước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Phát huy tinh thần tiến công của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp một cách triệt để, toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và Nhà nước ta thật sự trở thành Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế phức tạp, đầy biến động hiện nay, tiếp tục con đường của Cách mạng Tháng Tám chính là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân ta. Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại trong công cuộc đổi mới, chúng ta cần chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần đưa Việt Nam phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu, Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9 năm nay diễn ra trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào và chiến sỹ cả nước, kều bào ta ở nước ngoài hãy đồng tâm, hiệp lực, ra sức tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới đất nước, quyết tâm toàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra. Một dân tộc đã làm nên những chiến công hiển hách, mang tầm vóc lịch sử như dân tộc Việt Nam nhất định sẽ lập được những kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời cơ, vận hội và một tương lai sáng lạn đang đến với dân tộc ta, nhân dân ta. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn!./. (*) Đầu đề của Báo QĐND Online