VH- Trong hai ngày 26-27.5, tại Hà Nội, Bộ LĐ,TB&XH tổ chức hội nghị triển khai Chương trình Hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thúc đẩy các cơ hội cho phụ nữ phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 1.12.2009 về Chương trình Hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27.4.2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, trong Chương trình Hành động giới thiệu tại hội nghị, Bộ LĐ,TB&XH nêu rõ 7 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Mục tiêu của Chương trình là phấn đấu đến năm 2020, nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất khu vực. Vũ Thủy