Việt Nam sắp sửa có một khu đô thị mới rất đặc biệt: sử dụng nước mưa, điện từ năng lượng mặt trời...