Ngành đường sắt Việt Nam hoàn toàn chủ động để chế tạo, lắp ráp đầu máy xe lửa đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu ra khu vực.