Các Bộ trưởng đã thảo luận và thống nhất về lộ trình hội nhập trong lĩnh vực hàng không và hàng hải hướng tới một thị trường hàng không và hàng hải thống nhất...Chi tiết...