Hai bên tập trung thảo luận về cơ chế gửi, nhận chuyên gia Việt Nam sang làm việc tại Lào; thỏa thuận những nội dung hợp tác giữa hai bộ về lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội.