(TuanVietNam)- "Để có được một Nhà nước phát triển trước tiên cần có một đội ngũ lãnh đạo tận tâm với sự tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế, với sức mạnh, quyền lực và tính hợp pháp để thúc đẩy phát triển".- Phạm Hưng Hùng.