Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam trân trọng mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty.

1. Thời gian : 8h00, ngày 03 tháng 06 năm 2010 2. Địa điểm : Hội trường lầu 3 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00, ngày 24/05/2010 hoặc người ủy quyền hợp pháp của cổ đông. 4. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2010. - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quĩ năm 2009. - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010. - Chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2010. - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Một số vấn đề khác phát sinh (nếu có). 5. Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp và ủy quyền bằng cách đăng ký trực tiếp tại Công ty hoặc fax hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 02/06/2010 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin sau: Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam Phòng 405 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: 04 35772048 - Số máy nội bộ: 110/111 hoặc 04 35772042 Fax: 04 35772046 Người liên hệ: Ông Nguyễn Việt Anh - di động: 098 889 8808 Bà Trần Thị Kim Oanh - di động: 091 579 6888 Bà Bùi Mai Phương - di động: 091 460 8808 Email: ttkoanh@vinalineslogistics.com.vn hoặc bmphuong@vinalineslogistics.com.vn 6. Tài liệu họp: Quý cổ đông có thể tham khảo và nhận tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại trụ sở chính của Công ty hoặc truy cập vào website: www.vinalineslogistics.com.vn. 7. Một số lưu ý: - Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. - Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc của Thông báo mời họp hoặc giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền hoặc danh sách ủy quyền. - Chi phí ăn, nghỉ, đi lại khi tham dự Đại hội do Quý cổ đông chi trả. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời./.