Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Nước khoáng Khánh Hòa - Trụ sở chính: Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 058.3783359 - Fax: 058.3783572 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Nước khoáng Khánh Hòa - Mã chứng khoán: VKD - Mã ISIN: VN000000VKD3 - Mệnh giá: 10,000 đồng - Sàn giao dịch: UpCOM - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2011 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 20/05/2011 đến ngày 28/05/2011 - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa (xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán VKD lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD. Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận (Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax) Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 22/04/2011. Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán VKD tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.