Thị trường đang có sự phân hóa giữa các cổ phiếu trên cơ sở những thông tin về kết quả hoạt động quí 3-2008.