Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (MCK: VNI).

Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam Mã chứng khoán giao dịch: VNI Người đại diện tại tổ chức niêm yết: Ông Trần Minh Hoàng Chức vụ của người liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 1.885.865 cp (17,86%) Số lượng cổ phiếu tổ chức nắm giữ trước khi giao dịch: 122.745 cp (1,16 %) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 107.745 cp Phương thức giao dịch: Khớp lệnh Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung vốn kinh doanh và khen thưởng CB-CNV Thời gian đăng ký giao dịch: Từ ngày 31/03/2010 đến ngày 31/05/2010.