Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng viễn thông đã hoàn tất, đảm bảo thành công cho Phiên họp được khai mạc sáng nay (30/3/2009).