ICTnews - VNPT đã hoàn thành mạng truyền hình phục vụ hội nghị tại Chính phủ, kết nối từ Văn phòng Chính phủ xuống tất cả 63 ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.