Tin từ Tập đoàn VNPT cho biết, trong năm 2009 này, VNPT sẽ đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng cho việc xây dựng hạ tầng và phát triển mạng lưới viễn thông trên toàn quốc.