Giadinh.net - Thấy chị Đ. đang vác lúa, đối tượng Lăng hăng hái đến vác giúp, tới chỗ vắng vẻ, Lăng bèn khống chế chị Đ. và giở trò đồi bại.