(Zing) - Tổng kinh phí dự kiến chi cho việc hoàn tất vở nhạc kịch với phần nhạc của Bono lên tới 40 triệu đô.