Tổng cục TDTTvà Sở VH&TT Hà Nội đã tìm hiểu về 2 cuộc tỉ thí giữa võ sư Pierre Francois Flores với võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Trần Lê Hoài Linh diễn những ngày gần đây.