Hỏi:

small_5195.jpg Một công ty cổ phần có 3 cổ đông góp vốn. Trường hợp, sắp kết thúc niên độ kế toán nhưng một cổ đông mới nộp một nửa số tiền đã đăng ký góp vốn thì tôi phải hạch toán ghi nhận nợ như thế nào? Một công ty cổ phần có 3 cổ đông góp vốn. Trường hợp, sắp kết thúc niên độ kế toán nhưng một cổ đông mới nộp một nửa số tiền đã đăng ký góp vốn thì tôi phải hạch toán ghi nhận nợ như thế nào? Trả lời: Về nguyên tắc, vốn chủ sở hữu chỉ được ghi nhận trên cơ sở thực góp. Trường hợp cổ đông sáng lập đã cam kết góp vốn nhưng mới góp một nửa số tiền đã đăng ký thì cuối niên độ kế toán, công ty chỉ ghi nhận số vốn người này đã thực đóng trên bảng cân đối kế toán. Số tiền chưa góp còn lại không được ghi nhận là nợ phải thu, vì nếu ghi nhận nợ phải thu của cổ đông sáng lập này sẽ làm tăng tài sản và nguồn vốn của công ty. Công ty có trách nhiệm yêu cầu cổ đông này phải góp đủ vốn điều lệ và tiếp tục ghi nhận tăng số vốn góp của chủ sở hữu khi cổ đông sáng lập thực góp vốn.