(Stox.vn)- CTCP Giám định Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính năm 2010. Theo đó, lợi nhuận của VQC năm 2010 đạt 17,57 tỷ đồng giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 91,97 tỷ đồng ghi nhận mức giảm 10,09% so với cùng kỳ năm 2009. Giá vốn hàng bán của Công ty năm nay đạt 57,24 tỷ đồng giảm 9,89% so với năm 2009. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 34,74 tỷ đồng giảm 10,44% so với năm 2009. Mảng hoạt động tài chính đem lại cho Công ty 2,63 tỷ đồng doanh thu ghi nhận mức tăng 59,39% so với năm 2009 trong khi chi phí tài chinshc ủa Công ty ở mức rất thấp (khoảng 5 triệu đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty đạt 17,07 tỷ đồng giảm 5,48%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 17,57 tỷ đồng giảm 12,5% so với năm 2009. T.Linh HNX