VinaCorp - CTCP Giám định TKV (VQC) vừa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010. Theo đó, năm 2010 công ty tiếp tục đạt được mức EPS đạt trên 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, doanh thu của công ty đạt 91,97 tỷ đồng, giảm 10,1% so với năm 2009. Giá vốn hàng bán năm 2010 là 57,24 tỷ đồng, giảm so với năm 2009; làm lợi nhuận gộp cả năm 2010 đạt 34,74 tỷ đồng, giảm 10,45% so với năm trước. Hoạt động tài chính năm 2010 mang lại cho công ty 2,63 tỷ đồng, tăng so với mức 1,65 tỷ đồng đã đạt được năm 2009. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 là 17,07 tỷ đồng, cũng giảm so với mức 18,06 tỷ đồng của năm 2009. Tuy nhiên, lợi nhuận khác năm 2010 chỉ đạt 111,91 triệu đồng, trong khi năm trước đó là 829,77 triệu đồng. Kết thúc năm 2010 công ty đạt 17,57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 12,5% so với năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 12.120 đồng/cổ phiếu; năm 2009 là 14.345 đồng/cổ phiếu. Được biết, VQC hiện có vốn điều lệ 14 tỷ đồng, chuyên giám định than, khoáng sản, vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghiệp và môi trường; Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, phân tích, kiểm nghiệm; Tư vấn đầu tư, cung ứng, sửa chữa các thiết bị đo lường, phân tích; Đào tạo nghề về các lĩnh vực đo lường, giám định sản phẩm, thiết bị thông tin điện tử, dịch vụ khoa học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế...