Giá vốn cao cùng các chi phí khác tăng khiến lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

CTCP xây lắp và địa ốc Vũng Tàu, mã VRC , công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2011.

Trong quý III, doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng từ 34% lên 86%, khiến lợi nhuận gộp giảm 77% so với cùng quý năm 2010, đạt hơn 7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm, trong khi chi phí tài chính tăng, do đó công ty lỗ hơn 190 triệu đồng từ hoạt động này.

Hết quý III, công ty đạt hơn 4,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 81% so với quý III năm 2010.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty giảm 40% so với cùng kỳ, đạt gần 92 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 1.687 đồng.

Trước đó, VRC đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu giảm 31%, xuống còn 153 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 72 tỷ đồng xuống còn 33,75 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, VRC hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Xem báo cáo chi tiết tại đây.

Nguồn DVT.vn