Tính đến ngày 31/07/2013, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16,440 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2,134 nhà đầu tư tổ chức và 14,306 nhà đầu tư cá nhân.