CTCP Container Phía Nam thông báo thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh với nội dung đính kèm như sau:

Tài liệu đính kèm: VSG: Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh