(VTC News) - Hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện vào năm 2010, VTC đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 với mức tăng trưởng đạt 200%.