Căn cứ thông báo số 31/CPTL ngày 24/03/2009 của Công ty Cổ phần Thăng Long về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Thăng Long, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo như sau: