Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã CK: VTO) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau: