Hạn chế quyền nuôi bé Hảo của vợ chồng Mỳ trong vòng 5 năm! Khi tòa hỏi: “Bố Tước có xúi khai cắn tay, chặt gót chân em Hảo không”, các cháu bé đồng loạt nói có!