Bộ GTVT cho rằng Bộ Tư pháp cũng "liên đới" trách nhiệm vì đã đồng ý với việc ban hành các văn bản liên quan đến HTX vận tải. Bộ Tư pháp khẳng định không có chuyện này và phản ứng ra sao?