Những ngày qua, vụ việc Công ty Vedan Việt Nam xả nước thải chưa qua xử lý đầu độc sông Thị Vải bị phát hiện đã gây nhiều phản ứng trong dư luận. Các chuyên viên thân hữu của Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần đã có những nhìn nhận riêng về vấn đề này.