Cho em hỏi vùng lâm đồng có lắp được truyền hình kĩ thuật số mặt đất vtc không?