Ngày 14/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố đánh giá của Nhóm đánh giá độc lập (IEG) của WB, trong đó cho rằng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua là "rất ấn tượng."

Năm 2009, Việt Nam đã chuyển từ nước nghèo sang nước có thu nhập trung bình. IEG cho rằng với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,2%/năm trong thập kỷ trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, khoảng 35 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo. Dịch vụ cung cấp nước và các tiện nghi vệ sinh được mở rộng. Có 95% dân số đã được sử dụng điện và 90% dân số được sử dụng hệ thống đường bộ trong mọi điều kiện thời tiết. Điều kiện sống của người dân các khu vực miền núi cũng như các dịch vụ y tế được cải thiện. Kết quả chương trình của WB hỗ trợ Việt Nam phát triển cũng đáng chú ý với 34 dự án đã hoàn tất và 100% các dự án đều tiến triển đáng ghi nhận. Chương trình hỗ trợ phát triển của WB tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cải thiện năng lực quản lý của chính phủ, tăng cường an sinh xã hội. WB nhấn mạnh sự bền vững của tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt khi nền kinh tế hội nhập hơn với kinh tế thế giới, trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng về nguồn tài nguyên thiên nhiên, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và nhiều bộ phận dân cư dễ bị tổn thương bởi thảm họa thiên nhiên. Theo WB, các cải cách thể chế cần đảm bảo chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra, trong đó có xóa đói nghèo. Nhiều năm sắp tới sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình hoàn tất thời kỳ chuyển tiếp sang kinh tế thị trường và tạo nền tảng cho một nước có thu nhập trung bình./. (TTXVN/Vietnam+)