Website của Paris Hilton đã bị tấn công và “tiêm” vào máy tính của khách thăm một chương trình trojan “độc” được thiết kế để đánh cắp những thông tin nhạy cảm.