Bằng cách sử dụng aDosBox, một ứng dụng Android cho phép giả lập môi trường x86, một "vọc sĩ" đã cài được Windows 95 lên chiếc đồng hồ Samsung Gear Live.