Căn cứ Công văn số 60/CV-WSS ngày 24/3/2010 của CTCP Chứng khoán Phố Wall (MCK: WSS) về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu WSS niêm yết bổ sung.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall; Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; Mã chứng khoán: WSS; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 19.800.000 cổ phiếu (Mười chín triệu tám trăm nghìn cổ phiếu); Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19.800.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng); Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 36.600.000 cổ phiếu (Ba mươi sáu triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu); Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 366.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng); Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2010.