Mấy hôm rày mưa gió đùng đùng mà khắp nơi môi trường cứ bốc mùi…