Hỏi:

small_5943.jpg Khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, có một khoản chi phí chơi golf của doanh nghiệp mà tôi chưa biết có thể được hạch toán vào chi phí hợp lý hay không? Khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, có một khoản chi phí chơi golf của doanh nghiệp mà tôi chưa biết có thể được hạch toán vào chi phí hợp lý hay không? Trả lời: Tại Mục IV Thông tư số 128/2003/TT-BTC (22/12/2003) hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (22/12/2003) của Chính phủ có hướng dẫn: các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý. Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh khoản chi phí chơi golf thì khoản chi phí này không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Vì vậy, chi phí chơi golf không được tính trừ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.