Hỏi:

small_6423.jpg Xác định trị giá tính thuế (TGTT) mặt hàng ôtô NK? (Cty CP hỗ trợ sản xuất và XNK) Xác định trị giá tính thuế (TGTT) mặt hàng ôtô NK? (Cty CP hỗ trợ sản xuất và XNK) Trả lời: Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Phụ lục I Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quy trình kiểm tra, xác định TGTT ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 của Tổng cục Hải quan thì: TGTT của hàng hóa NK là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán trực tiếp hay gián tiếp cho người bán trong điều kiện mua bán bình thường để mua hàng hóa NK sau khi đã cộng thêm hay trừ ra một số khoản điều chỉnh theo quy định. Cơ quan Hải quan nơi DN mở tờ khai hải quan thực hiện kiểm tra tính chính xác, trung thực của trị giá khai báo của DN, nếu có nghi ngờ sẽ tạo điều kiện và yêu cầu DN giải trình, tham vấn để làm rõ. Trường hợp DN không giải trình, chứng minh được tính chính xác, trung thực của trị giá khai báo, cơ quan hải quan sẽ xác định lại TGTT theo đúng trình tự các nguyên tắc và phương pháp quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC nêu trên và các văn bản hướng dẫn khác về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Cty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét cụ thể.