Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khẳng định trong năm 2009, Hội sẽ tập xây dựng Luật KTS trình Quốc hội xem xét để làm cơ sở thành lập Đoàn KTS Việt Nam.