Vi phạm trong xây dựng rất phổ biến bởi việc xin phép cũng như điều chỉnh giấy phép xây dựng rất khó khăn. Như đã thông tin, vấn đề nhà xây sai phép hiện rất phổ biến...