Có thể nói đây là bản độ phức tạp và độc đáo nhất trừ trước đến nay trong giới độ xe.